Help mee met het verbeteren van uw wijk! Stel u kandidaat voor uw wijkcommissie!
31-10-2019 00:00:00

Bent u huurder van Woningstichting of Helder Vastgoed BV en wilt u graag meehelpen aan het verbeteren van uw wijk? Meldt u zich dan aan als kandidaat voor de wijkcommissies van Stichting Huurdersbelang Den Helder (SHB). De verkiezin¬gen vinden begin 2020 plaats. U kunt zich tot uiterlijk 27 november 2019 kandidaat stellen voor de nieuwe wijkcommissie in uw wijk.

 

Wat doet de wijkcommissie

Als lid van een wijkcommissie komt u op voor de rechten van de huur¬ders bij de verhuurder en bent u een spreekbuis namens de huurders. U speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming van Woningstichting/Helder Vastgoed BV en bent betrokken bij de plan- en besluitvorming in uw wijk. Als wijkcommissielid ben je bijvoorbeeld jaarlijks gesprekspartner van Woningstichting/Helder Vastgoed BV over de huurverhoging en denken we mee over de Strategische Beleidsvisie voor de komende jaren.

 

Hoe stelt u zich kandidaat

Vul het bijgesloten kandidaatstellingsformulier volledig in en stuur deze voor 27 november terug via de bijgesloten antwoordenveloppe. Vergeet niet uw motivatie en achtergrond te vermelden. Uitgesloten van kandidaatstelling zijn werknemers van Woningstichting/Helder Vastgoed BV en met Woningstichting/Helder Vastgoed BV verbonden bedrijven en partners, leden van de Raad van Commissarissen van Woningstichting/Helder Vastgoed BV en leden van colleges van B&W en gemeenteraden in het gewest Kop van Noord-Holland.

 

Hoe gaat het verder Na 27 november stelt de samenstellingscommissie een kandidatenlijst per wijk op voor de uiteindelijke verkiezingen. Deze verkiezingen vinden in maart 2020 plaats. De uitslag van deze verkie¬zingen wordt voor 6 april 2020 bekend gemaakt. Op 6 april 2020 vindt de installatie van de nieuwe wijkcommissies plaats.

 

Belangrijke data verkiezingen

• 27 november 2019 : Uiterste datum kandidaatstellingsformulieren inleveren

• 4 maart 2020 : Toezending stembiljetten naar alle huurders

• 11 maart 2020 : Uiterste datum ontvangst ingevulde stembiljetten

• Vóór 6 april 2020 : Bekendmaking verkiezingsuitslag aan alle huurders via website van SHB en Woningstichting/Helder Vastgoed BV

• 6 april 2020 : Installatiebijeenkomst van de nieuw verkozen wijkcommissies

 

Neem voor vragen telefonisch contact op met de heer E. Bouwmeester van Stichting Huurdersbelang Den Helder op (0223) 630837 of stuur een e-mail naar: bouw0306@planet.nl. Meer informatie over SHB en de verkiezingen staat op www.shbdenhelder.nl.