Onderzoek naar woonlasten

 

Stichting Huurdersbelang, de vertegenwoordigers van de huurders van Woningstichting, ontving signalen van stille armoede onder huurders en besprak dit met de directie van Woningstichting. Dat leidde tot een opdracht aan het Woonbond Kennis en Adviescentrum (WKA) om een woonlastenonderzoek te houden.  

 

Met dit onderzoek willen Stichting Huurdersbelang en Woningstichting vooral in kaart brengen hoeveel geld huurders kwijt zijn aan woonlasten.

 

Klik hier voor de powerpoint presentatie, verkorte uitslag woonlasten onderzoek door de Woonbond

 

Uit het Noord Hollands Dagblad

 

Armoede huurder  

 

Petra Bies

p.bies@hollandmediacombinatie.nl

 

Den Helder * Steeds meer huurders in Den Helder hebben moeite om rond te komen. Bijna een kwart kampt met woonlasten die hoger zijn dan het budget kan dragen. Dat signaleert de gemeente Den Helder in haar woonvisie voor de komende vier j aar.

 

De gemeente baseert zich op een on­derzoek dat de landelijke Woon­bond deed op verzoek van de huurders vertegenwoordiging van Wo­ningstichting, de grootste corpora­tie van Den Helder. 1369 huurders werkten daaraan mee.

 

„We kregen vanuit de wijken signa­len dat er veel stille armoede is en hebben het daarom laten onderzoe­ken”, zegt Jaap Koudijs, voorzitter van het vertegenwoordigend or­gaan, de Stichting Huurdersbelang. Vijftien procent van de huurders zit onder de armoedegrens, negen pro­cent zit er tegenaan.

 

Huurverhoging

Woningstichting, verreweg de grootste corporatie met veel sociale huurwoningen in het bestand, houdt er rekening mee met de jaar­lijkse huurverhoging. De huren stij­gen deze maand slechts met de in­flatiecorrectie, 1,1 procent.

De huurprijzen en energiekosten liggen in Den Helder lager dan het landelijk gemiddelde. Maar doordat het netto besteedbare huishoudings-inkomen veel lager is dan het landelijk gemiddelde, drukken de woonlas­ten toch zwaar. Huurders zeggen noodgedwongen te bezuinigen op andere posten. Daarbij vertonen zij volgens het onderzoek ook (sociaal) risicogedrag. Ze gaan bijvoorbeeld van verenigingen af of snijden in verzekeringen.

 

Niet naar dokter vanwege geldnood

Dertig procent van de Helderse huurders stelt het bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist uit omdat ze moeten bezuinigen vanwege de

ho­ge woonlasten.

Dat blijkt uit het onderzoek dat de landelijke Woonbond onder huur­ders van Woningstichting deed. Het onderzoek is gebaseerd op de enquêtegegevens van 1369 huur­ders.

Vooral één oudergezinnen hebben liet zwaar, 67% van deze groep zit I onder de armoedegrens. Maar ook | bij gezinnen (40%) en alleenstaan­den (24%) speelt het probleem.

De gemiddelde huurprijs ligt in Den l leider mei 518 euro lager dan het landelijk middelde van 575 euro en aan energiekosten is de Nieuwedieper twintig euro minder kwijt dan de gemiddelde Nederlander. Maar toch zijn de lasten zwaarder doordat het gemiddelde besteedba­re huishoudinkomen met 1745 euro veel lager is dan het landelijke, dat op 1883 euro ligt. De huurtoeslag compenseert dat niet, die is in Den Helder gelijk aan het landelijke ge­middelde van 183 euro.

Een nieuw toewijzingsbeleid kan enige verandering in de woonlast brengen. Woningcorporaties moe­ten van het Rijk nu passend toewij­zen. Dat houdt in dat mensen uit de laagste inkomensgroep alleen wo­ningen toegewezen krijgen die bij hun inkomen en huishouden pas­sen.

De overheid wil zo minder uitgeven aan huurtoeslag. En daarnaast moet het huurders beschermen te­gen te hoge woonlasten”, zegt Marion van den Broek, woordvoerster van Woningstichting, Den Helder telt al veel sociale huur­woningen, negen procent meer dan het landelijk gemiddelde.

Omdat de armoede groeit, zal de vraag naar goedkope huisvesting groot blijven, signaleert de gemeen­te in haar woonvisie.