Huurverhoging

Verhuurders van woningen mogen jaarlijks de huurprijs aanpassen. De regering stelt elk jaar vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen en met welk gemiddeld percentage. Voor 2017 geldt dat de huren van individuele woningen (op uitzonderingen na) maximaal met 2,8% mogen stijgen. Gemiddeld mag de huur over net gehele bezit van de corporatie ten hoogste met 1,3% worden verhoogd. Meer informatie hierover vindt u op www.riiksoverheid.nl

 

Met welk percentage verhoogt Woningstichting de huren ?

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de gemiddeld toegestane verhoging van 1,3% een optelling van zowel de jaarlijkse huurverhoging in juli als van huuraanpassingen bij wisselingvan huurder. Na overleg met de Stichting Huurdersbelang kiezen we er voor om per 1 juli 2017 de huren gemiddeld met 0,5% te laten stijgen en daarbij (net als in voorgaande jaren) de huren niet afhankelijk van het inkomen te verhogen.

 

Hoe verdeeldt Woninstichting de huurverhoging over haar huurders ?

 

De Stichting Huurdersbelang heeft een voorstel gedaan om die 0,5% huurverhoging zo eerlijk mogelijk over de huurders te verdelen. Woningstichting is met dat voorstel akkoord gegaan. Conform dat voorstel bepaalt de verhouding tussen de kale huur (de huur die voor de woning wordt betaald, exclusief de servicekosten) en de streefhuur (de huur die volgens Woningstichting goed bij uw woning past) het percentage waarmee de huur van een woning wordt verhoogd.

Daarbij gelden de volgende grenzen en percentages:

kale huur is lager dan 79% van de streefhuur --> verhogen met 1,8%

kale huur is 79% of hoger, maar lager dan 100% van de streefhuur verhogen met --> 0,4%

kale huur is 100% of meer van de streefhuur --> geen huurverhoging

  

Welke huurovereenkomsten zijn geliberaliseerd?


Een huurovereenkomst is geliberaliseerd als het gaat om een zelfstandige woonruimte waarvan bij begin van de bewoning een huurprijs gold die boven de toen geldende liberalisatiesgrens lag.
Bovendien moet de huurovereenkomst op of na 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen.
Een huurovereenkomst is ook geliberaliseerd als deze betrekking heeft op een woning die op of na 1 juli 1989 toegevoegd is aan de woningvoorraad met een huurprijs boven de toen geldende liberaliseringsgrens.


Geliberaliseerde woningen zijn:

Woningen waarvoor sinds 1 juli 1994 een huurcontract is gesloten en waarvan de huurprijs destijds boven de toenmalige huursubsidiegrens lag.

Vanaf 1 januari 2016 ligt die grens bij € 710,68.

 

Het gevolg van deze liberalisering is dat er geen maximaal redelijke huurprijs geldt en ook geen maximumpercentage voor de jaarlijkse huurverhoging. Ook kan de huurder vaak geen beroep doen op de huurcommissie.   

 
Zie:
www.rijksoverheid.nl