WAT BETEKENT DE NIEUWE WONINGWET VOOR HUURDERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN HUURDERS

 

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Er verandert veel. Het werkdomein van de corporaties wordt beperkter, het toezicht wordt intensiever en de gemeenten krijgen meer nadrukkelijk invloed op het beleid van de corporaties. De wet heeft ook gevolgen voor de huurders. Zij krijgen te maken met strengere toewijzingsnormen. De vertegenwoordiging van de huurders krijgt meer invloed op het beleid van de corporatie.

 

De Stichting Huurdersbelang, de vertegenwoordiging van de huurders van Woningstichting Den Helder, heeft regelmatig en frequent contact met de directie en het management van Woningstichting. De aard van het contact is altijd constructief en positief. De directie van Woningstichting verwacht niet dat met de inwerking treding van de nieuwe Woningwet daar veel in wijzigt omdat in de Overlegwet al een aantal rechten van huurdersorganisaties vast zijn gelegd. Dit betreft het recht op informatie (bijvoorbeeld over de jaarrekening), overleg en advies (zoals over het huurbeleid) en voor een enkel geval een instemmingsrecht. In de Woningwet komen deze rechten terug. Maar op een aantal punten gaat de Woningwet nog een stapje verder dan de Overlegwet. Belangrijkste punt is dat de Stichting Huurdersbelang een volwaardige partij wordt bij het maken van prestatieafspraken met gemeente en Woningstichting.

 

Ook voor de individuele huurders en woningzoekenden zijn er belangrijke veranderingen. Woningstichting hanteert bij toewijzing van woningen al vele jaren een verhouding tussen inkomen en huur. Hiermee wordt voorkomen dat huurders met een smalle beurs betalingsproblemen krijgen in dure woningen en huurders met een ruime beurs de goedkope woningen bezetten. De nieuwe wet schrijft voor dat we hierin wel strenger moeten worden. Dit beperkt wellicht de keuzemogelijk­heden voor onze huurders.

 

Wilt u meer weten over de nieuwe Woningwet? De Woonbond heeft speciaal voor huurders en voor vertegenwoordigers van huurders een compacte brochure samengesteld: Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? Deze brochure is te vinden op de site van de woonbond www.woonbond.nl