Splitsing WS
12-12-2017 00:00:00

In de bijlage A wordt meer informatie gegeven over de splitsing

In bijlage B vindt u antwoorden op veel gestelde vragen

 

Bijlage A

Woningstichting Den Helder heeft na ruim drie jaar toestemming van de minister om te splitsen in een Toegelaten instelling (Tl) en een BV en ongeveer een vijfde deel van haar bezit over te hevelen naar de BV. De directie sprak hierover in een eerder stadium al met de Stichting Huurdersbelang, die vervolgens instemde met de overheveling. In deze bijlage geven we de laatste stand van zaken en benadrukken dat de veranderingen geen gevolgen hebben voor uw positie ais huurder.

 

Waarom overheveling

Door het uitvoeren van activiteiten met een maatschappelijk doel. zoals de bouw van gezondheidscentra en een bibliotheek, en door de bouw en het beheer van duurdere woningen draagt Woningstichting bij aan de revitalisering van het stadshart. Daarnaast wil Woningstichting betaalbare huisvesting bieden aan middeninkomens. Woningstichting vindt het ontzettend belangrijk dat deze activiteiten ook in de toekomst doorgaan en zo- graag zien dat commerciële partijen deze taken overnemen. Maar jammer genoeg komen er geen commerciële partijen naar Den Helder om er te investeren. Daarom wil Woningstichting hiermee doorgaan. De nieuwe Woningwet staat dit echter niet toe. In ieder geval niet binnen de Tl. Corporaties (TI’s) mogen zich in principe alleen nog bezig houden met sociale volkshuisvesting. Er bestaat wel een mogelijkheid om de taken te continueren via een aparte dochter-BV.

Woningstichting heeft zo'n dochter-BV. Dat is Helder Vastgoed BV. Om vanuit deze BV de voor de stad zo belangrijke commercieel-maatschappelijke taken te continueren is het nodig dat de BV voldoende financiële ‘body’ krijgt. Daartoe wil Woningstichting een vijfde deel van haar bezit overhevelen naar Helder Vastgoed BV. Woningstichting kan dit doen omdat haar taak voor de doelgroep hiermee niet in de knel komt en Woningstichting haar huishoudboekje op orde heeft.

 

Instemming

De Raad van Commissarissen (RvC), de Stichting Huurdersbelang. de Ondernemingsraad (OR) en de gemeente gaven eerder hun goedkeuring voor de overheveling. op voorwaarde dat er voldoende woningen voor de primaire doelgroep in de Tl zouden achterblijver ook op langere termijn en dat zowel de Tl als de BV financieel gezond zijn en blijven. Omdat Woningstichting aantoonbaar aan deze voorwaarden voldoet, kon Woningstichting bij de minister een verzoek indienen om juridisch te mogen splitsen. Na een lange periode van onzekerheid gaf de minister ons via de Autoriteit Woningcorporaties recent de verlangde toestemming voor de juridische splitsing. Op voorwaarde dat de OR en de RvC het splitsingsbesluit definitief goedkeuren, zal Woningstichting per 1 januari 2018 zijn gesplitst in de klassieke corporatie (Woningstichting Den Helder) en een commercieel- maatschappelijke tak (Helder Vastgoed BV).

 

Duurdere woningen én medewerkers gaan over naar de BV

Ruim 2000 meest wat duurdere huurwoningen, het Bedrijfs Onroerend Goed (BOG), het Maatschappelijk Onroerend Goed (MOG), garages én alle medewerkers gaan over naar Helder Vastgoed BV. Wat ‘achter blijft’ is een Tl met een kleine 8000 woningen inclusief Zorg Onroerend Goed (ZOG). De omvang van de voorraad die in de Tl blijft is ruimer dan de door de gemeente aangegeven noodzakelijke omvang. De totale omvang (van Tl en BV samen) van woningen met een sociale huurprijs blijft gelijk aan de huidige omvang. De overheveling verandert ook niets aan de rechten (en plichten) van de huurders. De huurders kunnen zowel in de Tl als in de BV terecht in diverse huurprijscategorieën. Wel verschillen de gemiddelde huurprijs en de samenstelling van de woningvoorraad in beide bedrijven: In de Tl ligt de gemiddelde huurprijs lager dan in de BV, mede omdat alle duurdere appartementen naar de BV worden overgeheveld. Uitgangspunt is dat de TI ook in de toekomst in staat blijft de doelgroep te huisvesten en dat zowel de Tl als de BV financieel gezond zijn en blijven. De BV dient in financieel opzicht onafhankelijk van de Tl te zijn. De Tl functioneert als regiecorporatie. Voor beheertaken (verhuur, onderhoud etc.) huurt de Tl personeel van Helder Vastgoed BV in. Beide takken krijgen een eigen administratie, begroting en meerjarenplanning. De huidige directie van Woningstichting blijft behalve de Tl ook Helder Vastgoed BV aansturen en de commissarissen houden toezicht op beide takken.

 

Voor huurders verandert er niets

Als alles gaat zoals gepland, dan is op 1 januari 2018 de overheveling een feit.

Uw woning gaat over naar Helder Vastgoed BV, maar het belangrijkste is, dat u uw huidige huur en al uw rechten (en plichten) zoals die nu gelden behoudt.

 

Bijlage B


Veel gestelde vragen:

  • Waarom richt Woningstichting een BV op?

De overheid constateerde in het verleden dat een paar corporaties, waaronder Vestia, te grote risico’s namen met geld, bestemd voor huurders. Om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen nam de minister zware maatregelen. Gelukkig kwam uit het onderzoek ook naar voren dat Woningstichting haar taak goed doet en dat zij haar huishoudboekje op orde heeft. Toch krijgt ook Woningstichting nu te maken met de nieuwe regels van de minister. Zo mag Woningstichting zelf bijvoorbeeld geen koopwoningen in het Helderse stadshart realiseren, terwijl deze juist zo belangrijk zijn voor de uitstraling van de stad. Een BV mag wél investeren in het stadshart. Vandaar dat Woningstichting voor een deel vanuit zo’n BV wil werken.

  • Waar staat Tl voor?

Tl staat voor Toegelaten Instelling. Alle corporaties in de huidige vorm vallen hieronder. In hun statuten staat dat zij in de eerste plaatst zorg dragen voor het huisvesten van huishoudens die niet zelfstandig in hun onderdak kunnen voorzien.

  • Krijgen de woningen die naar de BV gaan (gemiddeld) een hogere (ander percentage) huurverhoging dan de woningen Tl ?

Voor zittende huurders verandert er NIETS. De wettelijke grenzen van huurverhoging zijn per definitie in beide takken van kracht. Nieuwe huurders krijgen als gevolg van de samenstelling van de woningvoorraad van de BV in het algemeen wel iets hogere huren dan nieuwe huurders van de Tl.

  • Gaat de BV commercieel werken, geld verdienen ?

De BV heeft geen commerciële doelstelling waar het de BV-woningen met een sociale huur betreft. Eventuele winsten van de BV komen ten goede aan de Tl.

  • Komen er verschillende aanspeekpunten (opgeven klachten etc.) voor de woningen van de BV en de Tl ?

Nee, voor zowel huurders van een BV-woning als huurders van een Tl-woning is het kcc het (eerste) aanspreekpunt.

  • Hebben huurders van BV-woningen dezelfde huurbescherming als huurders van sociale woningen?

Ja, de wet regelt de bescherming van huurders. De wet is van toepassing op alle huurwoningen, ongeacht of deze tot de Tl dan wel de BV behoren.

  • Kan ik als woningzoekende met mijn inschrijfnummer op zowel Tl-woningen als BV- woningen inschrijven?

Ja, u hoeft zich maar één keer in te schrijven om op alle woningen te kunnen reageren en u kunt uw opgebouwde punten voor woningen uit de beide takken inzetten.